GeorgeSports Logo

 

ZIK: HET VOORBEELD VAN EEN GOEDE ORGANISATIE (deel 1)

2010-10-03, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


Tijdens clinics, activiteiten en gesprekken in binnen- en buitenland is het gebrek aan een goede organisatie één van de meest opvallende tekortkomingen in de sportwereld in het algemeen en de zwemwereld in het bijzonder gebleken. Overal wordt gesproken over doelstellingen, werkwijze, middelen, toetsingscriteria EN toetsingsmomenten, doch vrijwel nergens is de benodigde structuur aanwezig. Eén vereniging steekt hierin echter met vlag en wimpel bovenuit. De Belgische vereniging ZIK (Zwemclub Iloka Kapellen), uit Kapellen – net over de grens richting Antwerpen -, heeft niet alleen de structuur, doch bovenal de deskundigheid en menskracht om deze structuur te effectueren.

Naast zeer capabele krachten, waarover later meer, springt één naam eruit namelijk: Leo Van Hooydonck. Normaliter wordt in columns gebruik gemaakt van achternamen, doch zijn verdiensten zijn zo groot dat in deze column verder over Leo wordt geschreven. Leo was en is niet alleen de stuwende kracht achter ZIK. Ook vormde hij eind vorige eeuw, samen met Jan Van De Bosch (ZS Schoten) en Edwin Vinken (MZV-A Merksem) , de denktank voor de realisatie van een topsportorganisatie in Antwerpen. In 2002 was het zover. BRABO, hun geesteskind, werd gerealiseerd. 7 verenigingen (Scaldis, MZV-A, ZOLA, ZS, SOZ, SVAZ en ZIK) vormden het superprofessionele BRABO team dat minimaal de gelijke is aan Eindhoven en Amsterdam.

De geschiedenis van Zwemclub Iloka Kapellen gaat niet ver terug. Op 1 juli 1979 opgericht, maakt ZIK aanvankelijk deel uit van de AWS (Arbeiders Water Sportorganisatie) de Belgische tegenhanger van de Nederlandse NCS (Nederlandse Culturele Sportbond). In 1988 wordt gekozen voor de overstap naar de VZL (Vlaamse Zwem Liga), de tegenwoordige VZF (Vlaamse Zwem Federatie). Vanaf de start in 1979 wordt gebruik gemaakt van het Gemeentelijk Zwembad aan de C. Pallemansstraat in Kapellen. Een 25 x 12,5 meter, 5 banen bad. In zeer korte tijd groeit en bloeit de vereniging en eind van de jaren negentig breekt de eerste lichting toppers door. EJK, EK, WK en OS zien met steeds grotere regelmaat vertegenwoordigers aan de start van dit opleidingsinstituut.

Alvorens inhoudelijk deze vereniging te beschrijven, lijkt het uitermate zinvol kennis te nemen van de visie / filosofie en het daarbij passende organigram. Hieronder, gekopieerd de visie / filosofie van ZIK en organigram, terug te vinden op www.brabozik.be.

Visie

Het is onze verwachting dat we het sportaanbod kunnen blijven realiseren voor onze leden door beroep te kunnen doen op onze leden en hun ouders.
Door te streven naar een kwaliteitsgerichte jeugdsport en een blijvende vertrouwensrelatie met leden en hun enthousiaste ouders willen we met dat sportaanbod een vanzelfsprekende keuze zijn voor jongeren uit de regio die zich in de zwemsport willen uitleven.

Een sportaanbod blijven realiseren

We leren kinderen zwemmen en realiseren aansluitend een recreatief sportaanbod waarin jongeren zich sportief kunnen uitleven en plezierbeleving belangrijker is dan het leveren van prestaties.
We realiseren eveneens een sportaanbod voor competitiegerichte jongeren die willen uitblinken. Om hen de best mogelijke ontplooiingskansen te bieden houden we ons hierbij doelbewust aan een beperkt aantal zwemmers.

We doen beroep op onze leden en hun ouders

We zoeken zelf leden (en hun ouders) die voor de leden het aanbod verwezenlijken.

Vanzelfsprekende keuze

We willen dat jongeren samen met hun ouders voor ZiK kiezen en blijven, omdat zij zich er goed voelen en niet omdat ze dit moeten, dit veronderstelt ook dat we
kwaliteitsgericht werken.
Het begrip enthousiaste ouders lijkt een provocerende uitdrukking.
Vooral het enthousiasme van ouders van competitiezwemmers wordt permanent op de proef gesteld door de vele verplaatsingen voor de trainingen en wedstrijden van hun kind.
Toch willen we zeer bewust deze formulering in de visie behouden omdat we dit enthousiasme willen nastreven. Ouders vertrouwen een belangrijk deel van de sportieve opvoeding van hun kinderen toe aan ZiK, het is onze verwachting dat zij op een constructieve manier bijdragen tot dit “partnership”. Om aspecten te verbeteren kunnen zij hun mening geven en /of zich engageren voor een aantal uiteenlopende taken en functies bij ZiK.

Missie

We willen een middelgrote zwemclub (met ongeveer 300 sportbeoefenaars) zijn, met een aanbod voor verschillende doelgroepen, gebaseerd op een kwaliteitsgericht jeugdsportbeleid, geleid en begeleid door gemotiveerde en (zoveel mogelijk) gekwalificeerde vrijwilligers.
We willen dit aanbod blijven garanderen door de kwaliteitscriteria voor jeugdsport na te streven.

Aanbod

Een aanbod gericht op watergewenning en zweminitiatie, vanuit dit initiatieproces - binnen de ons ter beschikking gestelde trainingsuren - een evenwichtig aanbod nastreven tussen recreatie en competitie:
- Een aanbod gericht op recreatie, waarbij het nastreven van fysieke fitheid en de plezierbeleving belangrijker is dan het leveren van prestaties.
- Een aanbod gericht op competitiesport, waarbij het behalen van de beste resultaten op twintigjarige leeftijd voorop staat;
- Een aanbod gericht op life time sportbeoefening.

Doelgroepen

- Watergewenning en zweminitiatie voor vijf tot acht jarigen;
- Recreatie en competitie voor acht tot vijfentwintig jarigen;
- Life time sportbeoefening vanaf vijfentwintig jaar.

Jeugdsportbeleid

- De sporttechnische structuur, het programma, de begeleiding en de doelstellingen met een concrete planning afstemmen op het specifiek aanbod naar de verschillende doelgroepen;
- Drop-out van jeugdleden voorkomen via een recreatief aanbod, als aanzet naar life time sportbeoefening.

Een gemotiveerd en gekwalificeerd kader

- Ze informeren over hun taak en verantwoordelijkheden;
- Ze stimuleren om een erkend diploma te behalen;
- Vorming waarborgen, zowel in de eigen club, als op nationaal - en internationaal niveau;
- Opleiding, vorming en onkosten vergoeden.

Kwaliteitscriteria jeugdsport

Het aanbod is pas succesvol als het permanent getoetst wordt aan een aantal kwaliteitscriteria. Het technisch bestuur en de sportbegeleiders denken mee over die criteria van bij het ontstaan van behoeften, wegen alternatieven af om vervolgens het aanbod aan te passen door structurele oplossingen te realiseren.

- Maatschappelijke kwaliteit
Binnen het aantal ter beschikking gestelde baduren, zoveel mogelijk leden, zo regelmatig mogelijk, in zo goed mogelijke, kwaliteitsvolle omstandigheden laten sporten en getalenteerden optimale ontplooiingskansen aanbieden zodat ze de kans krijgen om door te groeien tot topzwemmers.
Individueel vraagt dit van jongeren een gezond lichaam, inzet, uithouding (volhouden), de wil om een doel na te streven en discipline. Sociaal moeten onze zwemmers kunnen omgaan met anderen, spelregels opvolgen, leren verliezen en vriendschap opbouwen.

- Gebruikerskwaliteit
Een sportbeleving met hanteerbare doelstellingen, zonder overmatige “druk” vanwege ouders en /of sportbegeleiders nastreven, de jongeren en hun ouders hierbij voldoende informeren en betrekken. Willen we enerzijds jongeren lang laten zwemmen en anderzijds de duurzaamheid van de club verzekeren moet het steeds aangenaam vertoeven zijn in onze club, samen gaat het steeds iets beter.

- Productkwaliteit
Een brede psycho - motorische opleiding zonder vroegtijdige specialisatie waarborgen door een aangepaste technische structuur en een meerjarenplanning. We trachten sportzwemmers te vormen die op lange termijn een zwemcarrière kunnen uitbouwen en vermijden elke korte termijnplanning, techniek is ons belangrijkste trainingselement.

- Proceskwaliteit
Sport is de wedijver, de wil om de tegenstander of de tegenstand (vb. de natuur) te overwinnen. Dit leidt tot het zoeken naar de grenzen van het eigen kunnen en tot het streven naar betere prestaties dan de andere, derhalve tot techniek-, tactiek- en conditieverbetering. Dit leidt op zijn beurt tot training en tot afspraken of spelregels om een vlot verloop van de trainingen, de wedstrijden en de nevenactiviteiten te waarborgen.”

Organigram
Klik om te vergroten

Uit het organigram spreekt overduidelijk de keuze voor een totaalpakket. Het accent ligt niet op de SP groepen. Het accent ligt op de ontwikkeling van de zwemsport in de breedste zin des woords. De zwemschool, het recreatieve zwemmen, het master zwemmen, alle groepen sluiten aan bij de filosofie van deze vereniging. Juist deze filosofie en natuurlijk vooral de consistente uitvoering hiervan, lijkt de basis van het enorme succes binnen alle geledingen. Er is duidelijk plaats voor iedereen. “Opvallend” de gelijkenis met de structuur van BRABO, www.braboswim.be .
In deel 2 wordt uitgebreid ingegaan op de deskundigheid, consistentie en het “eeuwigdurende” enthousiasme van het team rond Leo.

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018