GeorgeSports Logo

 

Algemene Lichaam Scholing (ALS) 2

2010-11-03, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


Telegraaf d.d. 1 november 2010 (citaat):
“Vlijmscherpe demarrage Heemskerk
Berlijn- Ze voelde zich een beetje een kat in een vreemd pakhuis, toen Femke Heemskerk half september kennis maakte met de opvattingen van de Franse zwemcoach Romain Barnier. Ze was van Amsterdam naar Marseille vertrokken om een betere zwemster te worden. Maar eenmaal op Franse bodem werd ze tot haar niet geringe verbazing voor de eerste maal in haar leven op een racefiets gezet”.

Tot verbazing van de schrijver van deze columns over de Algemene Lichaam Scholing blijken trainers / coaches in Nederland niet of nauwelijks op de hoogte van deze aanpak die, lees de column over Algemene Lichaam Scholing (ALS) 1, eigenlijk door Nederlandse trainers en coaches niet alleen op de kaart is gezet doch bovendien tot op de dag van vandaag wordt uitgevoerd. Hardlopen, fietsen, schaatsen, touwtjespringen, allemaal trainingsvormen die al vele jaren het weekprogramma van zwemmers en zwemsters vullen.

Vandaar deze reeks columns over het nut van de Algemene Lichaam Scholing (ALS).

Inleiding

 

Binnen de sport in het algemeen en de topsport in het bijzonder wordt gewerkt aan:

 • inspanningsfysiologie ( conditie );
 • biomechanica ( techniek );
 • psychologie ( “tussen de oren”).

In ieder gebied afzonderlijk wordt aandacht besteed aan een groot aantal specifieke zaken, doch zonder een juiste samenhang tussen het drietal lijkt een optimaal rendement vrijwel onhaalbaar.

Indien een organisatie een sportief beleidsplan opstelt dient met bovenstaande zaken rekening te worden gehouden en voor een juiste invulling worden gekozen. Dit kan echter niet voordat de sporters zijn ingedeeld in:

 • kalenderleeftijd (28-12-1991);
 • biologische leeftijd ( de ene 13-jarige is de andere niet );
 • ervaringsjaren ( de ene 13-jarige begint, terwijl de andere al 5 jaar sport ).

Deze eerste grove indeling is zeer zeker noodzakelijk in de jongste leeftijdsgroepen.
Hierbij denken aan onder 8 jaar – 10 jaar – 12 jaar en mogelijk zelfs onder 14 jaar.

Nadat deze indeling heeft plaats gevonden dient er zeer zorgvuldig te worden bezien:

 • doelen op korte termijn;
 • doelen op midden- en lange termijn;
 • werkwijze;
 • middelen;
 • toetsingsmomenten en toetsingscriteria;
 • bijzonderheden.

Voordat een plan de campagne wordt opgesteld dienen hierboven genoemde zaken
voor het bestuurlijk kader, het technisch kader, de sporters en / of hun ouders         (afhankelijk van leeftijd ) duidelijk te zijn.

Om op midden- en lange termijnen doelen te realiseren, waarbij optimaal rendement uit de sporter wordt gehaald, dient in de allereerste fase keihard te worden gewerkt aan voorwaarden scheppende omstandigheden.
Optimaal rendement is slechts dan mogelijk als een sporter zich in de allereerste fase
zo breed mogelijk heeft weten te ontwikkelen. Daarbij mag en kan de specialiteit best wat op de achtergrond worden geschoven in het belang van een
Algemene Lichaam Scholing ( ook wel de ALS genoemd ).

Deze ALS zorgt ervoor dat de sporter in het vervolg van de carrière is voorzien van een brede basis op vele gebieden:

 • inspanningsfysiologisch
 • uithoudingsvermogen
 • kracht
 • snelheid
 • biomechanisch
 • coördinatie
 • lenigheid
 • psychisch
 • zelfvertrouwen
 • stressgevoeligheid

 

Om deze brede basis optimaal te kunnen realiseren is visie noodzakelijk.

Geschiedenis en………toekomst

 

In de vroege geschiedenis van de sport, rond het begin van onze jaartelling, stond de algemene maatschappelijke levensstandaard op een beduidend lager niveau dan in de huidige tijd.
De sporters in die tijd waren vrijwel allen:

 • slaaf
 • soldaat

en werden dagelijks getraind en gehard voor de “struggle of life”. Soldaten vochten op leven en dood om:

 • om de dood te voorkomen
 • om zich een beter bestaan te verwerven
 • om de slavernij te voorkomen

terwijl de slaven, vaak buitgemaakte soldaten van een tegenpartij, op leven en dood vochten om:

 • om zich aan de dood te onttrekken
 • om zich een iets menswaardiger bestaan te verwerven
 • om uit de slavernij te kunnen ontsnappen

waarbij de sporters, ook toen al, werden gade geslagen door vele duizenden kijkers.

De Spartanen bleken in vrijwel alle disciplines onklopbaar. Uit de overlevering is gebleken dat in Sparta de jonge kinderen al heel vroeg in aanraking kwamen met lichamelijke arbeid ( niet werken maar bewegen ) en discipline. Talloze grote namen en super kampioenen kwamen in de vroege Olympische geschiedenis ( voor het begin van onze jaartelling ) voort uit de Spartaanse school. Nog altijd wordt gesproken over een Spartaanse opvoeding.

Rond de vierde eeuw ( in onze huidige jaartelling ) kwam er uiteindelijk een einde aan de “oude Olympische Spelen” en verdween de sport naar de achtergrond. Natuurlijk werd er bewogen, doch slechts de high life / society ( het leven van de beau monde ) beschikte over tijd en mogelijkheden. 

In de 19e eeuw beleefde de sport een enorme opwaardering die uiteindelijk leidde tot het heropstarten van de Olympische Spelen in 1896 ( natuurlijk in Griekenland – Athene ).
De 20e eeuw kenmerkte zich door een enorme sportieve ontwikkeling, waarbij in het laatste deel van deze eeuw ook de wetenschap zich voegde om een steentje bij te dragen.
Sport door en voor iedereen. Sport werd wederom een belangrijk deel van het maatschappelijk leven.

Gezien de razendsnelle ontwikkeling van de sport in het algemeen en de topsport in het bijzonder, eveneens gelet op de op- en neergang tijdens de eerste bloeiperiode van de sport, lijkt het niet ondenkbaar dat in deze 21e eeuw de sport uiteindelijk wederom geleidelijk zal gaan verdwijnen uit het maatschappelijk middelpunt. “L’ histoire se répète”, een natuurlijk fenomeen van alle tijden.

Het hier en nu

 

Op dit moment is een viertal generaties bezig met bewegen en sporten. De youngsters, net op deze wereld en nog dollend als jonge honden, de beginnende en gevorderde competitie sporters, de masters tussen 25 en 45 / 50 jaar en last but not least: de oldies: het meer bewegen voor ouderen en sporten voor en door ouderen, soms tot op zeer hoge leeftijd.

Het hier en nu, het dollen als jonge honden en de prille competitie sport kenmerken zich door razendsnelle veranderingen per decennia.
Nog slechts enkele decennia terug, tot ruim na de Tweede Wereldoorlog, speelden de kinderen dagelijks op straat, speelden in het bos, voetbalden iedere vrije minuut, sprongen de hele dag touwtje en bewogen van  opstaan tot naar bed gaan.
Geleidelijk aan is het buiten spelen, mede door de verkeerssituatie, afgenomen. Veilige speeltuinen bleken niet aan ieders verwachtingen te voldoen of waren vrijwel onbereikbaar.
De Televisie aanvankelijk en wat later de computer namen bezit van de bevolking in het algemeen en de jeugd in het bijzonder.
Er werd en wordt minder buiten gespeeld op jonge leeftijd, er wordt zeker veel minder bewogen.

In de jaren dat de bomen nog tot in de hemel reikten, ontwikkelde de lichamelijke opvoeding zich op scholen. Ieder zichzelf respecterende school beschikte over:

 • een prachtig gymnastiek lokaal;
 • een leerkracht, veelal speciaal hiervoor opgeleid;
 • een aantal uren.

Vanaf de late jaren zeventig kwam deze aanpak in een neerwaartse spiraal. Geleidelijk verdwenen de vakleerkrachten, werd het aantal uren teruggedraaid en bleven de gymnastiek lokalen jammerlijk ouderwets.
De sport ( NOC/NSF ) en de politiek hadden en hebben de mond vol over het belang van een goede schoolgymnastiek, doch de resultaten zijn nog altijd “omgekeerd evenredig aan het lawaai dat zij gezamenlijk produceren”.

Terecht was en is er veel kritiek op het oude DDR systeem. Het ter meerdere eer en glorie van de natie jonge kinderen uit hun ouderlijk huis halen en niet zelden met behulp van oneigenlijke middelen ( doping ) hen laten ontwikkelen tot wereldtoppers, valt nooit goed te praten. Toch zaten er vele goede kanten aan deze voormalig communistische systemen.
Eén daarvan was: bewegen en sporten voor en door iedereen. Er werd gewerkt aan een
brede maatschappelijke acceptatie van de sport, waarbij de balans tussen de lichamelijke en geestelijke educatie ook veel beter lag dan in de huidige westerse systemen.
De huidige westerse systemen kenmerken zich door:

 • gebrek aan structuur
 • oppervlakkigheid
 • opportunisme
 • financieel gewin

waarbij een terechte vergelijking kan worden gemaakt met de, eerder genoemde systemen, als het gaat om het individuele belang. Uiteraard is er een aantal uitzonderingen, doch de uitzondering is helaas bepalend voor de regel.
De voormalig communistische systemen kenmerkten zich door:

 • volwaardige volkssport
 • volwaardige schoolsport
 • volwaardige sportscholen
 • het optimale rendement per individu,

waarbij echter, wederom helaas, de grenzen van de ethiek massaal werden overschreden.
Toch zat er een groot aantal zeer waardevolle elementen in de structuur, met name de:
primair brede sportscholing van een ieder.

 

Wat is ALS?

Algemene Lichaam Scholing is eigenlijk niets anders dan ieder individu een zo breed mogelijke basis van bewegen te bezorgen. In het kort gaat het hierbij om:

 • coördinatie vaardigheden;
 • gaan- en loopvermogen;
 • kracht en snelheid;
 • lenigheid,

waarbij en passant psychische elementen als:

 • faalangst vervangen door zelfvertrouwen;
 • onzekerheid door zekerheid;
 • bevangenheid door onbevangenheid;
 • geleidelijke toename van de stressgevoeligheid,

worden meegenomen in de ontwikkeling.

Doch ook zaken als: evenwicht, oriëntatiegevoel, ritmiek etc. etc. dienen in het ALS plan te worden opgenomen.

Al deze elementen, gekoppeld aan: kalenderleeftijd – biologische leeftijd en ervaringsleeftijd,
onderbrengen in een plan de campagne met als uitgangspunt:

Ontwikkelen van de Algemene Capaciteiten.

Hoe een plan de campagne ontwikkelen?

 

Eerst in kaart brengen van de kalenderleeftijden, biologische leeftijden en ervaringsleeftijden.
Vervolgens bestuderen hoe de verhoudingen nu liggen tussen:

 • ALS - Algemene Lichaam Scholing( thuis, school, andere sporten, eigen vereniging )
 • SLS  - Specifieke Lichaam Scholing ( eigen vereniging, sportbond ).

Vervolgens de uitgangspunten vaststellen in relatie tot:

 • doelen ( korte- midden- en lange termijn );
 • werkwijze;
 • middelen;
 • toetsingsmomenten en toetsingscriteria;
 • bijzonderheden

Tenslotte, zeker niet het minst belangrijke, kennis nemen van de specifieke lichamelijke en psychische leeftijdsverschillen, evenals de verschillen tussen jongens en meisjes.

Met al deze gegevens aan de gang.

Een eerste idee!

 

Tracht het aantal specifieke zwemtrainingsuren geleidelijk uit te bouwen. Dat kan door bijvoorbeeld het maximaal beschikbare aantal zwemtrainingsuren opnieuw in te delen.
Voorbeeld:

 • onder 10 jarigen: maximaal 2x per week 45 minuten techniek scholing
 • 11 jaar: maximaal 3x per week 45 minuten techniek scholing
 • 12 jaar: maximaal 4x per week 45 minuten techniek scholing
 • 13 jaar: maximaal 2x per week 60 minuten of meer en 2x per week 45 minuten
 • 14 jaar: maximaal 4x per week 60 minuten of meer
 • vervolgens per jaar een zwemtraining erbij, waarbij boven de 18 jaar ook nog kan

worden uitgebreid.

 • tracht de trainingen zoveel mogelijk te spreiden over de week!
 • op jonge leeftijd ( onder 12 jaar ) geen ochtendtrainingen!

 

In samenhang met bovenstaande opzet vervolgens simpel de ALS inpassen en laten ontwikkelen. Voorbeeld:

 • onder 10 jarigen: 1x per week zaal + 1x per week lopen – fietsen – schaatsen etc.;
 • 11 jaar: 1x per week zaal + 2x per week lopen – fietsen – schaatsen etc.;
 • 12 jaar: 2x per week zaal + 1x per week lopen – fietsen – schaatsen etc.;
 • 13 jaar: 2x per week zaal + 2x per week lopen – fietsen – schaatsen etc.:
 • 14 jaar: 1x per week zaal + 2x per week lopen – fietsen – schaatsen etc. +

1x per week algemene krachttraining

 • 15 jaar: 1x per week zaal + 1x per week lopen – fietsen – schaatsen etc. +

2x per week algemene krachttraining

 • 16 jaar: 1x per week zaal + 3x per week algemene krachttraining*
 • de verhouding zwemtraining en algemene krachttraining dient altijd tenminste 3 : 1

te bedragen!

 • T.z.t. volgt er een extra column over het “fenomeen touwtjespringen” dat iedere sporters met grote regelmaat uitvoert en hierop wordt gecontroleerd!

Hiermee is een week programma meer dan uitstekend gevuld voor:

 • leiding / begeleiding
 • sporter

“Verplicht” ( d.m.v. overtuiging ) iedere sporter een logboek bij te houden en hierin dagelijks in te vullen:

 • zwemtraining + inhoud
 • andere trainingen binnen de club
 • andere sporten
 • schoolsport
 • bijzonderheden

Kijk deze logboeken wekelijks na en voorzie ze ook wekelijks van individueel opbouwend commentaar.

Leg binnen de vereniging statussen aan, bijvoorbeeld in combinatie met de eigen sportarts en fysiotherapeut, waarop de hele fysieke ontwikkeling per sporter staat aangegeven.

Advies: zorg voor 2 / 3 “medische keuringen – tests” per jaar, liefst in eigen clubhuis en simpel van opzet ( hiervan zijn redelijke betrouwbare voorbeelden ), waarbij een aantal basisgegevens nauwkeurig worden vermeld.

Vervolgens!

 

Omdat dit slechts een eerste idee is en een globale aanpak wordt in fase 2, bijvoorbeeld na een drietal proef- en leerjaren, gekozen voor een structurele opzet, aanpak en toetsing!

Hierbij dan denken aan:

 • vakleerkrachten voor de ALS;
 • vakspecialisten voor de algemene krachttraining;
 • vakspecialisten voor, later toe te voegen, specifieke krachttraining;
 • inschakelen externe deskundigheid ( inspanningsfysiologie – biomechanica en / of

psychologie ).

Last but not least!

 

De ALS wordt eigenlijk HET FUNDAMENT onder een vereniging die de zaken structureel en verantwoord wil aanpakken.
Na enige tijd wordt een bepaalde ontwikkeling zichtbaar die zal leiden tot:

 • herkenbaar beleid;
 • sterke prestatie verbeteringen;
 • verhoging van de onderlinge solidariteit en homogeniteit;
 • de ontwikkeling van sterke jonge mensen binnen de maatschappij ( zowel lichamelijk

als geestelijk );

 • het nieuwe kader niet zelden uit deze groepen zal voortkomen;
 • de cirkel is rond effect.
Tenslotte

 

Indien een organisatie, vereniging of sportgroep hierover meer wil weten: dan contact opnemen met GS@GeorgeSports.eu of lees verder op www.GeorgeSports.eu onder columns!

 

 

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018